sep 29

Huisbezoekthema 2013-2014

Dienstbetoon
Het huisbezoekthema van vorig jaar was “weerspiegel Gods liefde”. In de evaluatie van de bezoeken kwam naar voren dat we veel gesproken hebben over Gods liefde; dat is immers een kernpunt! Tegelijk geldt dat in de gesprekken het onderwerp “het weerspiegelen van die liefde” wat naar de achtergrond is verdrongen. Dat is jammer. Daarom willen we hier het komend seizoen dieper op ingaan. Om die reden is mede op aangeven van de diakenen het huisbezoekthema voor dit jaar “dienstbetoon”.

Heb elkaar lief
Hieronder volgt een citaat uit een recente preek van ds. E. Brink:
“Dit is wat wij van het begin af hebben horen verkondigen: heb elkaar lief! Een opmerkelijk begin. Want Johannes noemt het gebod ‘heb elkaar lief’ verkondiging (angelia). Dat ligt heel dichtbij evangelie: goed nieuws, blijde boodschap. Geen donker geluid, maar een helder licht. Geen harde wet, maar een goede boodschap. Geen christen mag zeggen dat hij of zij daar geen boodschap aan heeft. ‘Zolang ík God maar lief heb’; ‘op ménsen heb ik het niet zo…’; ‘ik kom ’s zondags alléén voor een portie geestelijk voedsel…’. Dat is onmogelijk. De liefde die Johannes aanprijst is het hart, het levensbeginsel van de christen en van de christelijke gemeente. Een gemeenschap kan alleen functioneren als zij weet heeft van deze gevende liefde. Pastoraat kan alleen pastoraat zijn als het de zusters en broeders om je heen in bescherming neemt.”

Christus gaf het voorbeeld
Het mag duidelijk zijn dat de Here Jezus toonbeeld is van de liefde die zichzelf helemaal geeft.

Voordat wij hieraan toekomen is er een heel groot terrein van gevende liefde (agapè) waar we kunnen beginnen. Het vergt een constante oefening in offerbereidheid. Dat is een liefde die bereid is om te dienen. Waarbij niet jijzelf in het middelpunt staat en alles om jou moet draaien. Een liefde die zich niet laat leiden door gevoelens van antipathie en sympathie. Een liefde die geeft, zonder dat hij of zij er iets voor terugkrijgt. Dan kun je je iedere dag afvragen: heb ik ook liefgehad? Is er iets van die gevende liefde te merken op de werkvloer, thuis, in mijn huwelijk, in de christelijke gemeente?

Waar begint dat mee? Dat begint met jezelf openstellen. Offerbereidheid vraagt om een open houding. Het tegenovergestelde is: je binnenste afsluiten.

Christus gaf zelf het voorbeeld bij de voetwassing.
Maar wij wassen elkaar soms liever de oren dan de voeten. Maar Jezus zegt: als Ik u nu de voeten was, behoort u het ook elkaar te doen (Joh. 13: 14).

Moeten wij Hem nu imiteren? Zouden wij ooit kunnen tippen aan zijn liefde? Nee, Hij geeft geen opdracht om die liefde te kunnen bereiken. De Here Jezus roept op Hem na te volgen. Dat is heel iets anders dan Hem nabootsen. Jezus wijst op zijn prijsgevende liefde als de bron voor de liefde tot elkaar.

Oog in oog met zo’n liefde kun je niet alleen tegenover God, maar ook niet meer tegenover elkaar op de troon blijven zitten! Dan ga je in plaats van elkaar de oren te wassen, elkaar de voeten wassen. En neem je alle stank voor dank op de koop toe. Nee, dat kun je onmogelijk uit je zelf. Daarvoor moet je bij de bron van liefde zijn. Het is zijn liefde die je eerst zelf ontvangen hebt, die je eenvoudig moet laten doorwerken. Wie Jezus als zijn Heer erkent, mag leren met vallen en opstaan uit zijn liefde te leven. En van zijn liefde door te geven.  Zonder vrezen de minste willen wezen.

Stel jezelf de vraag: heb ik lief, omdat ik geliefd ben? En breng dat vervolgens in de praktijk.

Gespreksvragen

  • Wanneer heb ik voor het laatst ‘iemand de voeten gewassen’? In de breedste zin van het woord.
  • Ons de voeten laten wassen: in hoeverre zijn we nederig en willen we van Jezus ontvangen?
  • Hoe kunnen we elkaar de voeten wassen? Bijvoorbeeld in vriendschapsrelaties, in het huwelijk of in het verband van de kerkelijke gemeente? Hebben wij positieve ervaringen opgedaan?
  • Wat betekenen de verzen 14-17 (uit Joh. 13) voor ons persoonlijk? Welke belofte geeft Jezus in vs. 17?
  • Hoe kunnen wij elkaar dienen in de voorbede en in de kracht van Gods Geest? Waarom kan “dienen” het christelijk getuigenis authentiek en kleurrijk maken?